Psycholog szkolny

Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

Obejmują zajęcia z grupy F – z pedagogiki w wymiarze 60 godzin wraz z przygotowaniem metodycznym pracy nauczyciela psychologa w wymiarze 120 godzin oraz praktyką zawodową w wymiarze 120 godzin.

Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach udzielających wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.                                                                

Adresatem studiów są absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne rozliczenie wszystkich modułów przedmiotowych, w tym praktyki zawodowej, przewidzianych do realizacji programem kształcenia, a tym samym uzyskanie określonych programem efektów uczenia się oraz punktów ECTS. Po spełnieniu tych warunków, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Po ukończeniu studiów podyplomowych Psycholog szkolny absolwent jest przygotowany do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej, diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami w różnych okresach rozwojowych oraz udzielania pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Podstawa prawna: §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 1 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat