Neurologopedia

Studia trwają 2 semestry i mają charakter doskonalący. Obejmują przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne w zakresie zaburzeń komunikacji językowej typu neurologicznego w wymiarze 280 godzin oraz praktykę zawodową w wymiarze 60 godzin.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w tym w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz w gabinetach logopedycznych.

Adresatem studiów są osoby z kwalifikacjami zawodowymi logopedy, które ukończyły studia co najmniej II stopnia w  zakresie logopedii lub dowolne studia II stopnia oraz posiadają świadectwo ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne rozliczenie wszystkich modułów przedmiotowych, w tym praktyki zawodowej, przewidzianych do realizacji programem kształcenia, a tym samym uzyskanie określonych programem efektów uczenia się oraz punktów ECTS. Po spełnieniu tych warunków, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Po ukończeniu studiów podyplomowych Neurologopedia absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji i innych zaburzeniach mowy o podłożu neurologicznym.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat