Neurologopedia

Najważniejsze informacje


Studia trwają 2 semestry  i mają charakter doskonalący. 

  • 280 godzin przygotowania merytorycznego oraz metodycznego w zakresie zaburzeń komunikacji językowej typu neurologicznego

  • 60 godzin praktyki zawodowej

Praktyki

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w tym w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych oraz w gabinetach logopedycznych.

Adresaci studiów

Adresatem studiów są osoby z kwalifikacjami zawodowymi logopedy, które ukończyły studia co najmniej II stopnia w  zakresie logopedii lub dowolne studia II stopnia oraz posiadają świadectwo ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

Warunki

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne rozliczenie wszystkich modułów przedmiotowych, w tym praktyki zawodowej, przewidzianych do realizacji programem kształcenia, a tym samym uzyskanie określonych programem efektów uczenia się oraz punktów ECTS. Po spełnieniu tych warunków, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zdobyte kwalifikacje

Po ukończeniu studiów podyplomowych Neurologopedia absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji i innych zaburzeniach mowy o podłożu neurologicznym.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.