Logopedia

Studia trwają 4 semestry i są w pełni dostosowane do nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. oraz spełniają wymogi regulaminu przyznawania certyfikatu logopedy wydawanego przez Polski Związek Logopedów.

Obejmują przygotowanie merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne i praktyczne w wymiarze 660 godzin, w tym praktykę zawodową w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej w wymiarze 120 godzin.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Adresatem studiów są nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczyciele szkoły specjalnej i oddziału specjalnego, którzy legitymują się:

 • dyplomem ukończenia studiów I stopnia i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”),
 • dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne rozliczenie wszystkich modułów przedmiotowych, w tym praktyki zawodowej, przewidzianych do realizacji programem kształcenia, a tym samym uzyskanie określonych programem efektów uczenia się oraz punktów ECTS. Po spełnieniu tych warunków, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Po ukończeniu studiów podyplomowych Logopedia absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki; podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.). Studia przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela  logopedy w placówkach oświatowych:

 • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne,
 • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne,
 • poradnie społeczno-zawodowe,
 • gabinety logopedyczne,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.

Absolwent posiada też kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
 3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
 4. Zdjęcia legitymacyjne – 1 szt.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat