Edukacja integracyjna i włączająca

Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

Obejmują przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wymiarze 120 godzin, moduły z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin, moduł z edukacji włączającej w wymiarze 195 godzin wraz z praktyką zawodową w wymiarze 120 godzin.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Adresatem studiów są nauczyciele planujący prowadzenie zajęć z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne rozliczenie wszystkich modułów przedmiotowych, w tym praktyki zawodowej, przewidzianych do realizacji programem kształcenia, a tym samym uzyskanie określonych programem efektów uczenia się oraz punktów ECTS. Po spełnieniu tych warunków, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja integracyjna i włączająca absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami w ramach edukacji integracyjnej i włączającej w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z  przedmiotu lub zajęć zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami nauczycielskimi oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Podstawa prawna: §23, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat