Edukacja integracyjna i włączająca

Najważniejsze informacje


Celem kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Edukacji integracyjnej i włączającejjest przygotowanie nauczycieli przedszkoli i szkół do projektowania, wdrażania i efektywnego przeprowadzania procesu edukacyjno-terapeutycznego dostosowanego do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów (z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją wzroku, dysfunkcją słuchu, chorobą przewlekłą, w tym psychiczną, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniami ruchu, niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi ze specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji i sprawności językowych, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wyznaniowymi oraz uczniów uzdolnionych).

 • 3 semestry

 • 375 godzin ćwiczeniowo-warsztatowych i wykładowych

 • 120 godzin praktyki zawodowej

Program studiów

Program studiów podyplomowych w zakresie Edukacji integracyjnej i włączającej obejmuje następujące zagadnienia:

 • przygotowanie psychologiczne i pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • dydaktykę specjalną i diagnostykę w pedagogice specjalnej,
 • teorie edukacji integracyjnej i włączającej,
 • diagnozę specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, realizację i monitoring działań wspierających,
 • metodykę kształcenia w grupach zróżnicowanych,
 • programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej.
Praktyki

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Adresaci studiów

Adresatem studiów są nauczyciele planujący prowadzenie zajęć z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”).

Studia podyplomowe w zakresie Edukacji integracyjnej i włączającej są skierowane do nauczycieli, terapeutów, specjalistów, dyrektorów oraz innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie profesjonalnego wsparcia dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania oraz planujących realizację zajęć w klasach o charakterze integracyjnym i inkluzyjnym. Studia adresowane są także do pedagogów specjalnych, którzy planują pracować na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne uczniów z niepełnosprawnością.

Warunki

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne rozliczenie wszystkich modułów przedmiotowych, w tym praktyki zawodowej, przewidzianych do realizacji programem kształcenia, a tym samym uzyskanie określonych programem efektów uczenia się oraz punktów ECTS. Po spełnieniu tych warunków, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zdobyte kwalifikacje

Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja integracyjna i włączająca absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami w ramach edukacji integracyjnej i włączającej w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z  przedmiotu lub zajęć zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami nauczycielskimi oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 • Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej i może być zatrudniony na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:
 • przedszkolach integracyjnych i tych, które, realizują program edukacji włączającej,
 • szkolnych oddziałach integracyjnych i szkołach ogólnodostępnych, które realizują program edukacji włączającej.

Absolwent nabywa pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i uczniami z orzeczeniami w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, internatach, domach dziecka.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018.

Podstawa prawna:

 • §23, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450)
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.