Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem

Studia podyplomowe, 2-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem

Chcesz pracować na stanowisku nauczyciela – terapeuty i nauczyciela wspomagającego?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat