Warsztat – Praca z dzieckiem autystycznym

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie pt. Praca z dzieckiem autystycznym”, przygotowującym do pracy z dzieckiem z zaburzeniami oraz ze zdiagnozowanym autystycznym spektrum zachowań.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz pomocy nauczycieli, ale także do pedagogów, psychologów, logopedów oraz pozostałych nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Czas trwania: 10h

Celem szkolenia jest:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką pracy z dzieckiem z autyzmem oraz innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studenci zapoznają się z metodami diagnostycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy różnicowej autyzmu i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz autyzmu i innych nieprawidłowości rozwojowych. Celem zajęć jest także zapoznanie uczestników z  metodami terapii dzieci z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem terapii behawioralnej oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Podczas zajęć uczestnicy poznają także, od strony praktycznej, sposoby redukcji zachowań niepożądanych oraz metody rozwijania umiejętności deficytowych dzieci autystycznych.

Efektem będzie umiejętność pracy z dzieckiem autystycznym. Uczestnicy będą potrafili prawidłowo rozpoznać zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz dokonać diagnozy różnicowej autyzmu i innych zaburzeń występujących u dzieci. Po zakończonych zajęciach uczestnicy będą w stanie samodzielnie stworzyć program terapeutyczny, obejmujący pracę nad umiejętnościami deficytowymi oraz zachowaniami podlegającymi redukcji i zmianie.

Zakres merytoryczny szkolenia: 

  1. Specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem teorii umysłu.
  2. Diagnoza autyzmu – w  tym diagnoza różnicowa: autyzm a Zespół Aspergera, autyzm a Zespół Retta, autyzm a afazja dziecięca, autyzm a głuchota, autyzm a upośledzenie umysłowe.
  3. Metody terapii dzieci z autyzmem.
  4. Terapia behawioralna i Stosowana Analiza Zachowania.
  5. Sposoby pracy nad zachowaniami podlegającymi redukcji i zmianie – procedury zróżnicowanego wzmacniania, wygaszanie, hiperkorekcja.
  6. Sposoby rozwijania zachowań deficytowych – kształtowanie, modelowanie, metoda odrębnych prób, podpowiedzi manualne, generalizacja.
  7. Planty aktywności, łańcuchy zachowań, nauczanie incydentalne.
  8. Sposoby zbierania danych na temat zachowań uczniów.
  9. Motywowanie uczniów – klasyfikacja wzmocnień, zasady wyboru wzmocnień, zasady wzmacniania, rozkłady wzmocnień, gospodarka żetonowa, kontraktu behawioralne.

Trener prowadzący szkolenie:
Trener z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie rewalidacji dzieci z autyzmem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikowane zaświadczenie wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Termin szkolenia:

18.IV.2020 r. (sobota) w godz. 9.00-17.30
(10h dydaktycznych z przerwami)

W przypadku warsztatu dla zorganizowanej grupy termin do uzgodnienia.

Koszt szkolenia: 350,00 zł 
UWAGA! zgłoś więcej niż 3 osoby a otrzymasz rabat 🙂

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy!!!